§ 16. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  16. 
1. 
Harmonogram służby określa kierownik komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę.
2. 
Ewidencja czasu służby funkcjonariusza jest prowadzona w komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę. Ewidencja składa się z karty ewidencji czasu służby funkcjonariusza, którą udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie.
3. 
Kartę ewidencji czasu służby funkcjonariusza prowadzi się w sposób ciągły, odrębnie dla każdego funkcjonariusza, z możliwością jej udostępnienia na żądanie funkcjonariusza, zawierając w niej informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych i innych usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach domowych, przedłużonym czasie służby i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym.
4. 
Ewidencja czasu służby funkcjonariusza może być prowadzona w postaci elektronicznej z zastosowaniem rozwiązań technicznych odpowiednich do ilości danych, które zapewniają właściwą rejestrację i przechowywanie dokumentacji, jej używalności i wiarygodności co najmniej do upływu okresu jej przechowywania.
5. 
Ewidencję czasu służby funkcjonariusza prowadzi się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym do danych w niej zawartych i zapewniający rejestrację zmian i poprawek.