§ 12. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  12. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której funkcjonariusz pełni służbę, może wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby.
2. 
Do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się funkcjonariusza po zakończeniu przez niego służby pełnionej w porze nocnej.
3. 
W dniu zaplanowanego dyżuru domowego funkcjonariusz zapewnia kierownikowi komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, o którym mowa w ust. 1, albo osobom przez niego wskazanym możliwość skontaktowania się z nim w celu polecenia pełnienia czynności służbowych oraz przebywa w wybranym przez siebie miejscu, pozwalającym na stawienie się do służby na godzinę zaplanowanego dyżuru domowego albo niezwłocznie, nie później niż 4 godziny od wezwania go do pełnienia tego dyżuru.
4. 
W przypadku gdy funkcjonariusz nie wykonuje w czasie dyżuru domowego żadnych poleconych czynności służbowych, czas dyżuru domowego zalicza się do czasu nieprzerwanego odpoczynku.
5. 
Funkcjonariusz może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w dniu ustawowo wolnym od pracy. Czas trwania dyżuru domowego nie może przekroczyć 13 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu - łącznie 48 godzin.
6. 
W zamian za wykonywanie poleconych czynności służbowych w czasie dyżuru domowego udziela się funkcjonariuszowi czasu wolnego w tym samym wymiarze co wymiar czasu poświęconego na ich realizację.