§ 10. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.106 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.
§  10. 
1. 
Czasu wolnego od służby w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 81 ust. 2 ustawy udziela się w tym samym wymiarze co wymiar czasu poświęconego na realizację zadań:
1)
z urzędu w ustalonych terminach, uwzględniając potrzeby służbowe;
2)
na pisemny wniosek funkcjonariusza we wskazanych przez niego terminach, w szczególności w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu, jeżeli nie zakłóca to realizacji zadań służbowych.
2. 
Czasu wolnego udziela się funkcjonariuszowi w tym samym wymiarze co wymiar czasu poświęconego na realizację zadań służbowych:
1)
w godzinach - jeżeli czas ten nie przekracza liczby godzin, przez które funkcjonariusz jest obowiązany pełnić służbę w danym dniu lub na danej zmianie;
2)
w dniach - jeżeli czas ten przekracza liczbę godzin, przez które funkcjonariusz jest obowiązany pełnić służbę w danym dniu lub na danej zmianie.
3. 
W przypadku udzielania czasu wolnego, o którym mowa w ust. 1, w dniach - każdy dzień jest równoważny 8 godzinom służby przekraczającej normę określoną w art. 81 ust. 2 ustawy.