§ 5. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  5. 
1. 
Normę godzin czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się, mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadającą w przyjętym okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
2. 
Norma, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu:
1)
o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela;
2)
o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza w służbie, zgodnie z przepisami prawa pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.