§ 4. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz pełniący służbę według rozkładu czasu służby ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 3-5 ma prawo do dni wolnych od służby w liczbie wynikającej z sumy dni obejmującej co najmniej soboty, niedziele i święta przypadające w okresie rozliczeniowym.
2. 
Funkcjonariusz, który pełni służbę w niedzielę, korzysta co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od służby.