§ 2. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  2. 
1. 
W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", wprowadza się 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia służby oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej, obejmującej 8 godzin między godzinami 2100 a 700.
3. 
W przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją jest dopuszczalne:
1)
ustalenie czasu służby w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę;
2)
pełnienie służby w soboty, niedziele i święta.
4. 
Kierownik jednostki organizacyjnej może, w uzasadnionych przypadkach, ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dniami służby. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się.
5. 
Funkcjonariuszowi, na jego wniosek złożony w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, kierownik jednostki organizacyjnej może ustalić indywidualny rozkład czasu służby lub godziny rozpoczęcia i zakończenia służby - o ile nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Przepis ust. 3 stosuje się.