§ 13. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  13. 
1. 
W przypadku skierowania funkcjonariusza na szkolenie, gdy czas trwania szkolenia jest dłuższy niż ustalony dla funkcjonariusza w tym dniu czas pełnienia służby, czas uczestnictwa w szkoleniu wykraczający poza ustalony w tym dniu czas pełnienia służby stanowi przedłużony czas pełnienia służby tego funkcjonariusza. Przepisy § 11 i § 12 stosuje się odpowiednio.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku skierowania funkcjonariusza na szkolenie w dniu wolnym od służby.