§ 11. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  11. 
1. 
Czas wolny za przedłużony czas służby może być wykorzystany:
1)
najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym funkcjonariusz pełnił służbę w przedłużonym czasie;
2)
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu.
2. 
Czas wolny za przedłużony czas służby, w przypadku braku możliwości zapewnienia 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w danej dobie, na wniosek funkcjonariusza złożony w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, jest udzielany:
1)
bezpośrednio po służbie pełnionej w przedłużonym czasie służby;
2)
w terminie 14 dni od dnia zakończenia służby pełnionej w przedłużonym czasie służby.
3. 
Wniosek o udzielenie czasu wolnego składa się do bezpośredniego przełożonego.