§ 10. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.444

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  10. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej może ustalić dniem wolnym od służby dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem zapewnienia płynności funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych, wyznaczając w zamian inny dzień służby.
2. 
O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby należy poinformować funkcjonariusza co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej informuje, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby.