§ 3. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  3. 
1.  6
 Kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3-4, ustala harmonogram służby.
2. 
Harmonogram służby ustala się na okres nie krótszy niż jeden miesiąc.
3. 
Z harmonogramem służby należy zapoznać funkcjonariusza z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
4. 
W uzasadnionych przypadkach harmonogram służby może ulec zmianie w trakcie okresu, którego dotyczy.
6 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.