§ 15. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 11
11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz.U.2000.29.363), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2009.168.1323) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.