§ 14. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  14. 
1. 
Ewidencję czasu służby prowadzi się odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Ewidencję czasu służby udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie. Ewidencje czasu służby mogą być prowadzone w formie elektronicznej, o ile zapewniona jest możliwość dokonywania wydruków zawierających informacje, o których mowa w ust. 2.
2. 
W ewidencji czasu służby ujmuje się w szczególności godziny służby oraz informacje o urlopach, zwolnieniach lekarskich, podróżach służbowych, szkoleniach, zwolnieniach od służby, innych usprawiedliwionych nieobecnościach, zgodnie z przepisami prawa pracy, oraz o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie, a także informacje o przedłużonym czasie służby i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym lub uposażeniu.