§ 13. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  13. 
1. 
Uposażenie za przedłużony czas służby ustala się na podstawie godzinowej stawki uposażenia należnego w miesiącu, w którym nastąpił przedłużony czas służby.
2. 
Godzinową stawkę uposażenia, o której mowa w ust. 1, ustala się, dzieląc miesięczne uposażenie przez normę godzin czasu służby w danym miesiącu.
3. 
Normę godzin czasu służby w danym miesiącu, o której mowa w ust. 2, oblicza się:
1)
mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadającą w danym miesiącu, a następnie
2)
dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca przypadających od poniedziałku do piątku.
4. 
Norma, o której mowa w ust. 3, ulega obniżeniu o 8 godzin za każde święto występujące w danym miesiącu i przypadające w innym dniu niż niedziela.
5.  10
 Wniosek o wypłatę uposażenia składa się do kierownika jednostki organizacyjnej, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w terminie 14 dni po dniu zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien zawierać w szczególności liczbę godzin przedłużonego czasu służby, za które funkcjonariusz chce uzyskać uposażenie, oraz datę ich powstania.
10 § 13 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.