§ 12. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  12. 
1. 
Czas wolny za przedłużony czas służby może być wykorzystany:
1)
najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym funkcjonariusz pełnił służbę w przedłużonym czasie;
2)
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego ukończeniu.
2. 
Czas wolny za przedłużony czas służby, w przypadku braku możliwości zapewnienia 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w danej dobie, na wniosek funkcjonariusza jest udzielany:
1)
bezpośrednio po służbie pełnionej w przedłużonym czasie służby;
2)
w terminie 14 dni od dnia zakończenia służby pełnionej w przedłużonym czasie służby.
3. 
Wniosek o udzielenie czasu wolnego składa się do bezpośredniego przełożonego.