§ 11. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  11. 
1.  8
 Kierownik jednostki organizacyjnej może ustalić dniem wolnym od służby dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem zapewnienia płynności funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych, wyznaczając w zamian inny dzień służby.
2. 
O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby należy poinformować funkcjonariusza co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
3.  9
 Kierownik jednostki organizacyjnej informuje, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o wyznaczonych dniach służby w podległych jednostkach organizacyjnych.
8 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
9 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.