§ 1. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rozkład czasu służby;
2)
sposób ustalania wysokości uposażenia za przedłużony czas służby;
3)
tryb udzielania czasu wolnego za przedłużony czas służby albo wypłacania uposażenia za przedłużony czas służby;
4)
sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.