Rozdział kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 stycznia 1924 r.
w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. o zniesieniu Min. Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 131 poz. 1060) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. zarządzam co następuje:
Sprawy, podlegające dotychczas kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego przechodzą do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych z wyjątkiem spraw, wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia.
Do kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej przechodzą następujące sprawy z kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (art. 2 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. Dz. P. P. P. № 63 poz. 371):
1)
lekarska opieka nad dzieckiem i macierzyństwem bez eugeniki i szpitalnictwa (p. 3 Zaś. Ust. San.),
2)
współdziałanie w sprawach lekarskiej opieki nad inwalidami i kalekami (p. 5 Zaś. Ust. San.),
3)
sprawy osiedleńcze bez hygjeny i sanitarnej inspekcji mieszkaniowej (p. 10 Zast. Ust. San.),
4)
sprawy hygjeny pracy w przemyśle, górnictwie i rzemiosłach, w komunikacji lądowej i wodnej, z zastrzeżeniem współdziałania Ministra Spraw Wewnętrznych oraz odnośnie do przedsiębiorstw państwowych również i innych Ministrów, pod których zarządem znajdują się te przedsiębiorstwa (p. 12. Zaś. Ust. San.),
5)
sprawy opiekuńcze instytucji i towarzystw o celach leczniczych i hygjenicznych (p. 21 Zaś. Ust. San.).
Uprawnienia Ministra Zdrowia Publicznego w tych ustawach i rozporządzeniach, których wykonanie jest przekazane Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej względnie Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia Publicznego przechodzą, co do spraw wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, na Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.