Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.30.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich oraz ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12-go października 1920 r. *

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. № 16 z 1921 r., poz. 93) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Na ziemie, wskazane w art. 1 powołanej ustawy z dnia 4 lutego 1921 r., rozciąga się moc obowiązującą:
a) rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich (Dz. Ust. z r. 1919 № 73, poz. 428);
b) ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. Ust. № 70 z 1920 r. poz. 461).
§  2. Do czasu wprowadzenia hipotek na obszarze ziem, określonych w § 1, należy o odmowie na przelew prawa własności zawiadamiać w terminie, określonym w art. 5 powołanego w § 1 p. a. tymczasowego rozporządzenia, również starszych notarjuszy.
§  3. Do czasu właściwej organizacji urzędów ziemskich na obszarze ziem, określonych w § 1 tworzy się:
a) delegatury okręgowe Głównego Urzędu Ziemskiego:

wołyńską na powiaty: łucki, rówieński, dubieński, kowelski, włodzimierski, krzemieniecki, ostrogski, lubomelski i horochowski; poleską na powiaty: piński, brzesko-litewski, łuniniecki, kobryński, prużański, kosowski, drohicki, kamieńsko - koszyrski, sarneński i białowieski, i nowogródzką na powiaty: nowogródzki, wołkowyski, słonimski, baranowicki, nieświeżski, stołpecki, grodzieński, duniłowicki, dziśnieński, lidzki, wilejski i wołożyński - z miejscem urzędowania delegatur okręgowych w siedzibach urzędów wojewódzkich;

b) podległe wymienionym delegaturom okręgowym Głównego Urzędu Ziemskiego komisarjaty powiatowe ziemskie z terytorjalną kompetencją na powiat i miejscem urzędowania w siedzibach władz powiatowych.
§  4. Ma czele delegatury okręgowej stoi delegat Okręgowy Głównego Urzędu Ziemskiego, mianowany przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego, jemu bezpośrednio podległy i przed nim odpowiedzialny za swe czynności.

Delegat okręgowy Głównego Urzędu Ziemskiego mianuje, uwalnia i przenosi urzędników swego okręgu do X stopnia służbowego włącznie. Urzędników delegatury okręgowej od IX stopnia służbowego włącznie i wyżej mianuje, na wniosek delegata, Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego.

Komisarjat powiatowy ziemski składa się z komisarza powiatowego ziemskiego, jako kierownika urzędu, służbowo podległego właściwemu delegatowi okręgowemu Głównego Urzędu Ziemskiego, oraz potrzebnej liczby urzędników.

Komisarzy ziemskich powiatowych mianuje Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego, innych zaś urzędników komisarjatu - Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego lub delegat okręgowy Głównego Urzędu Ziemskiego,

§  5. Do zakresu działania delegatur okręgowych Głównego Urzędu Ziemskiego i komisarjatów powiatowych ziemskich należą sprawy, przekazane w ustawach i rozporządzeniach okręgowym urzędom ziemskim i powiatowym urzędom ziemskim.

Do zakresu działania delegatur okręgowych należą nadto czynności, przewidziane w art. 9 powołanego w § 1 p. a. tymczasowego rozporządzenia Rady Ministrów.

§  6. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc wszelkie sprzeczne z tem rozporządzeniem przepisy i rozporządzenia, obowiązujące na obszarach, określonych w § 1.
§  7. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministrowi Sprawiedliwości.
§  8. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 8 czerwca 1922 r. zawarte w § 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia przepisy o delegaturach okręgowych Głównego Urzędu Ziemskiego i o komisarjatach powiatowych ziemskich uchyla się, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 1922 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych i powiatowych urzędów ziemskich na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, województwa białostockiego (Dz.U.22.41.345).