Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w... - Dz.U.1998.107.675 - OpenLEX

Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.107.675

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 1998 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:
Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943), zwaną dalej "ustawą", stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem przepisów: art. 9, art. 15 ust. 2-5, art. 16 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 4 i 5, art. 21a, art. 21b, art. 22, art. 27-29, art. 32 oraz art. 41-43.
Art. 6 ustawy nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach kultury Ministerstwa Obrony Narodowej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1993 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 96, poz. 439).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.