§ 3. - Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną... - Dz.U.1993.96.439 - OpenLEX

§ 3. - Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.96.439

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1993 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.