Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w... - Dz.U.1993.96.439 - OpenLEX

Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.96.439

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 października 1993 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) zarządza się, co następuje:
Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493), zwaną dalej "ustawą", stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem przepisów art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 9, 13-15, 16 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 2 i 3, art. 23, 27 ust. 2, 3 i 4, art. 28-30, 32, 33 i 41-43.
Art. 6 ustawy nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach kultury resortu obrony narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.