Rozciągnięcie Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaborów austrjackiego i pruskiego. - Dz.U.1920.40.245 - OpenLEX

Rozciągnięcie Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaborów austrjackiego i pruskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.40.245

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 maja 1920 r.
o rozciągnięciu Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, na koleje b. zaborów austrjackiego i pruskiego.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, aby z dniem 1 czerwca 1920 r. na kolejach normalnotorowych tak państwowych, jak i prywatnych, położonych na terenie b. zaborów austrjackiego i pruskiego, zostały wprowadzone w życie "Przepisy Przewozowe, obowiązujące na kolejach polskich", ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 16 z dnia 23 lutego 1920 r.
Z chwilą wprowadzenia oznaczonych "Przepisów Przewozowych", t. j. od 1 czerwca 1920 r. tracą moc obowiązującą:
1)
na terenie b. zaboru austrjackiego: "Eisenbahn-Betriebsreglement fur die Eisenbahnen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder vom 1 Jänner 1910". ("Regulamin ruchu dla kolei żelaznych w królestwach i krajach, reprezentowanych w Radzie Państwa z dnia 1 stycznia 1910 r.").
2)
na terenie b. zaboru pruskiego: "Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 1 April 1909".