Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu przemysłu. - Dz.U.1986.40.196 - OpenLEX

Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu przemysłu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.40.196

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1986 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na zakłady badawczo-rozwojowe resortu przemysłu. 1

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170) zarządza się, co następuje:
 
1.
Do organizacyjnie wyodrębnionych zakładów badawczo-rozwojowych wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych resortu przemysłu prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170), stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 4-6 oraz art. 11-15 tej ustawy.
2.
Wykaz zakładów badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym, że do zakładów badawczo-rozwojowych określonych pod lp. 3 i 5 załącznika ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIK  3

WYKAZ ZAKŁADÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH WIELOZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH RESORTU PRZEMYSłU, NA KTÓRE ROZCIĄGA SIĘ NIEKTÓRE PRZEPISY USTAWY Z DNIA 25 LIPCA 1985 R. O JEDNOSTKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Lp.Nazwa i siedziba
wielozakładowego przedsiębiorstwa państwowegozakładu badawczo-rozwojowego w tym przedsiębiorstwie
123
1.Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, Wrocław Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy "Poltegor" Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław
2.Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", KatowiceCentrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice
3.Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "Emag", Katowice Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice
4.Gwarectwo Budownictwa Górniczego, KatowiceOśrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokop", Mysłowice
5.Wspólnota Producentów Maszyn i Urządzeń Energetycznych Warszawa Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, "Megat", Tarnowskie Góry
6.Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, KatowiceOśrodek Badawczy Informatyki i Ekonomiki Górnictwa
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1988 r. (Dz.U.88.16.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1988 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1988 r. (Dz.U.88.16.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1988 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 maja 1988 r. (Dz.U.88.16.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1988 r.