Rozciągnięcie niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.53.340

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 maja 1997 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25 poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206, Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 i z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 396 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej "OHP", dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie:
1)
zatrudnionych na stanowiskach wychowawców, pedagogów i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
2)
zatrudnionych na stanowiskach: komendanta i zastępcy komendanta hufca, kierownika i zastępcy kierownika centrum kształcenia i wychowania oraz kierownika i zastępcy kierownika ośrodka szkolenia i wychowania, kierownika internatu, kierownika warsztatu szkoleniowego oraz pedagoga zatrudnionego w Komendzie Głównej, w komendach regionalnych i wojewódzkich, realizujących, obok zajęć prowadzonych bezpośrednio z młodocianymi, zadania wynikające z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Pracownicy, o których mowa w § 1, zostają objęci przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w następujących zakresach:
1)
art. 6 ustawy - obowiązki nauczyciela,
2)
art. 9 ustawy - wymagane kwalifikacje,
3)
art. 12 ust. 3 ustawy - obowiązek podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej,
4)
art. 42 ust. 1-3 i 9 ustawy - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) prowadzonych bezpośrednio z uczestnikami OHP, z tym że wymiar tych zajęć:
a)
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - ustala się na 22 godziny tygodniowo,
b)
dla wychowawców - ustala się na 30 godzin tygodniowo,
c)
dla pedagogów - ustala się na 20 godzin tygodniowo,
5)
art. 42 ust. 5 i 7 ustawy - zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, gdy plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określone w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
6)
art. 42 ust. 6 i 8 ustawy - zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
7)
art. 51 ustawy - nadawanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej",
8)
art. 64 ust. 3 i 4 ustawy - wymiar urlopu wypoczynkowego,
9)
art. 86-88 i 90 ustawy - uprawnienia emerytalne.
Dla pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, którym z racji zajmowanego stanowiska kierowniczego i sprawowanego nadzoru pedagogicznego przysługuje zniżka godzin zajęć, ustala się następujący obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczestnikami hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania:
1)
6 godzin tygodniowo dla kierownika centrum kształcenia i wychowania oraz kierownika ośrodka szkolenia i wychowania,
2)
8 godzin tygodniowo dla zastępcy kierownika centrum kształcenia i wychowania ds. wychowawczych (pedagogicznych) oraz zastępcy kierownika ośrodka szkolenia i wychowania,
3)
12 godzin tygodniowo dla kierownika internatu liczącego do 60 uczestników, a 8 godzin tygodniowo dla kierownika internatu liczącego powyżej 60 uczestników,
4)
4 godziny tygodniowo dla kierownika warsztatu szkolenia zawodowego,
5)
8 godzin tygodniowo dla komendanta hufca,
6)
10 godzin tygodniowo dla zastępcy komendanta hufca,
7)
4 godziny tygodniowo dla pedagoga w Komendzie Głównej OHP,
8)
8 godzin tygodniowo dla pedagoga w komendach regionalnych i wojewódzkich.
Do pracowników wymienionych w § 1, zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, nie mają zastosowania przepisy art. 86-88 i 90 ustawy - Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.