Rozciągnięcie niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzących prace dydaktyczne i wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.126.833

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 września 1998 r.
w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzących prace dydaktyczne i wychowawcze.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
pracowników, dla których praca dydaktyczno-wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie:
a)
pełniących funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu,
b)
prowadzących pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami (uczniami) w placówkach zbiorowego zakwaterowania,
2)
pracowników pedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli w ośrodkach szkolenia i doskonalenia kadr, w ośrodkach szkolenia zawodowego oraz w prowadzonych przez organizacje spółdzielcze i społeczne placówkach kształcących i doskonalących w formach pozaszkolnych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759).
1.
Pracownicy, o których mowa w § 1, zostają objęci przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w następujących zakresach:
1)
art. 6 - obowiązki nauczyciela,
2)
art. 9 - wymagane kwalifikacje,
3)
art. 12 ust. 3 - obowiązek podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej,
4)
art. 42 ust. 3 i 9 - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych (wychowawczych) prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami - w ramach obowiązującego ich czasu pracy, z tym że wymiar zajęć dla:
a)
instruktorów praktycznej nauki zawodu ustala się na 22 godziny tygodniowo - odpowiednio jak dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół,
b)
pracowników prowadzących pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami (uczniami) w placówkach zbiorowego zakwaterowania ustala się na 30 godzin tygodniowo,
c)
osób wymienionych w § 1 pkt 2 ustala się na:
18 godzin tygodniowo dla tych, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne - odpowiednio jak dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych,
22 godziny tygodniowo dla tych, którzy prowadzą zajęcia praktyczne - odpowiednio jak dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół,
5)
art. 42 ust. 6 i 8 - zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, z tym że obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez kierowników praktycznej nauki zawodu ustala się na 14 godzin tygodniowo,
6)
art. 51 - nadawanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej",
7)
art. 64 ust. 3 - wymiar urlopu wypoczynkowego,
8)
art. 86-88 i 90 - uprawnienia emerytalne.
2.
Pracodawcy ustalają i corocznie aktualizują wykazy pracowników, o których mowa w § 1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze (Dz. U. Nr 34, poz. 261).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.