Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemie Wschodnie mocy ustaw o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg i mostów i o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 6. ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na Ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolite) na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 12 października 1920 r. (Dz. CL R. P. z r. 1921 Nr . 16 poz. 93) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów (Dz. U. R P. z r. 1921 Nr. 6 poz. 31) oraz ustawy o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr . 6 poz. 32) rozciąga się na Ziemie, wskazane w art. 1 powołanej ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr. 16 poz. 93).
§  2. Do czasu ustalenia przez Sejm sieci dróg państwowych na Ziemiach, wskazanych w art. 10 powołanej ustawy z dnia 4 lutego 1921 r., utrzymywane być mają kosztem Skarbu Państwa drogi, wymienione w załączonym do rozporządzenia niniejszego wykazie, ustalonym przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z interesowanymi ministrami.
§  4. Rozporządzenie niniejsze |uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DRÓG, które, do czasu uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy sieci dróg państwowych na Ziemiach Wschodnich, będą utrzymywane na koszt Państwa.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................