Rozciągnięcie na ziemię wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1001

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1923 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemią Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dn. 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego i brasławskiego rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz. U. R. P. № 31 poz. 178).
Wszelkie przepisy prawne, obowiązujące dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzeczne z ustawą wymienioną w § 1 niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.