Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1921 r.
w sprawie rozciągnięcia na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. mocy obowiązujących ustaw i przepisów o opodatkowaniu wódki.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. zarządza się co następuje:
§  1. Ma czas aż do ujednostajnienia ustawodawstwa w przedmiocie podatków pośrednich na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej rozciąga się na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. moc obowiązującą ustaw i przepisów obowiązujących w przedmiocie opodatkowania spirytusu i jego przetworów na obszarze b. Królestwa Polskiego objętych ustawą o trunkach z dnia 6 czerwca 1894 r. (ros. zb. ust. i rozp. z r. 1895 r. № 85, str. 621) ze zmianami wprowadzonemi ustawą okowicianą b. Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego z dnia 10 października 1915 r. № 13 (Dz. rozp. Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego № 5).
§  2. Rozporządzenie wydane przez Komisarza Generalnego Ziem wschodnich z dnia 17 lipca 1919 r. (Dz. Urz. Zarządu cywilnego ziem wschodnich № 9 poz. 73) w przedmiocie opodatkowania spirytusu, tudzież z dnia 17 lipca 1919 r. (Dz. Urz. Zarządu cywilnego ziem wschodnich № 8 poz. 52) w sprawie pobierania 10°/o opłaty przy-i wywozowej od wyrobów wódczanych, obowiązujące dotychczas na zasadzie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 115 poz. 762) na ziemiach przyłączonych do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. - uchyla się.
§  3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Skarbu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.