Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.585

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 31 października 1918 roku o opiece nad zabytkami sztuki i kultury.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. r. 1921, № 16, poz. 93) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą dekretu z dnia 31 października 1918 r. o opiece Rad zabytkami sztuki i kultury (Dz. P. P. P. № 16 poz. 36) rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sztuki i Kultury.
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.