Rozciągnięcie na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Porozumienia Prowizorycznego pomiędzy Polską a Bułgarją w sprawach handlowych i nawigacyjnych, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.65.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 czerwca 1927 r.
w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Porozumienia Prowizorycznego pomiędzy Polską a Bułgarją w sprawach handlowych i nawigacyjnych, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że Porozumienie Prowizoryczne w sprawach handlowych i nawigacyjnych pomiędzy Polską a Bułgarją, podpisane w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. № 6, poz. 32), zostało rozciągnięte na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska dnia 2 czerwca 1927 r.
Powyższe nie odnosi się do tych postanowień wspomnianego Porozumienia, które na podstawie uprawnień, przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do W. M. Gdańska według Traktatu Wersalskiego, weszły w życie na obszarze W. M. Gdańska równocześnie z ich wejściem w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.