Rozciągnięcie na terytorjum W.M. Gdańska traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Japonją, podpisanego w Warszawie dn. 7 grudnia 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.38.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 1927 r.
w sprawie rozciągnięcia na terytorjum W. M. Gdańska traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Japonją, podpisanego w Warszawie dn. 7 grudnia 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że traktat handlowy i nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Japonją, podpisany w Warszawie dn. 7 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 5, poz. 42) zostaje rozciągnięty na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska od dn. 26 kwietnia 1927 r. Powyższe nie odnosi się do tych postanowień wspomnianego traktatu, które na podstawie uprawnień, przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do W. M. Gdańska według Traktatu Wersalskiego, weszły w życie na obszarze Wolnego Miasta Gdańska równocześnie z ich wejściem w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprostowanie:

W art. 19 p. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. № 25, poz. 195) wydrukowano: "uchwalanie wniosków o nabywaniu i zbywaniu majątku ruchomego przedsiębiorstwa," winno zaś być: "uchwalanie wniosków o nabywaniu i zbywaniu majątku nieruchomego przedsiębiorstwa".