Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.78.537

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 września 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 1 października r. b. rozciąga się na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, a wyszczególnionemi w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. (Dz. Ust. № 43, poz. 266) i z dnia 16 lipca 1921 r. (Dz. Ust. № 64, poz. 412), rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej (Dz. Ust. № 78, poz. 535) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

W "Wykazie opłat dodatkowych":

W punkcie 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i za zajęcie torów" wysokość opłat ma stanowić:

w ust. Izakażdągodzinępierwszejdoby-20mk.
"""drugiej"-30"
"""każdej nast."-40"
w ust. IIzakażdągodzinępierwszejdoby-30mk.
"""drugiej"-40"
"""każdej nast."-60"

W części IV "Schematy taryfowe i tablice opłat przewozowych":

Dział A otrzymuje redakcję następującą:

"Schematy opłat taryfowych":

Przewoźne za każde 100 kg. i każdy kilometr oblicza się według stawek następujących:

w klasieprzesyłekpośpiesznychpo300fenigów
""zwyczajnychIkl."200"
"""II""160"
"""III""120"
"""IV""80"
"""V""60"

Oprócz opłat powyższych pobiera się przy przewozie stałą opłatę stacyjną w wysokości 5 marek od każdych 100 kg.

Dział B zmienia się w sposób następujący:

DZIAŁ B.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1921 r.