Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.43.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 12 maja 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz.Ust. 1920 r. № 40, poz. 243). 1 *

Na rnocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dzień. Praw N; 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam rozciągniecie z dn. 1 czerwca r. b. na przewozy niżej wymienionemi kolejami wąskotorowemi Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami normainotorowemi, ogłoszonej w Dz. Ust. 1920 r. N° 40, poz. 243 wraz z zmianami i uzupełnieniami, ogłoszonemi w Dzień. Ust. N» 43 z dnia 31 maja 1921 r. poz. 265 oraz z następującemi odstępstwami i wyjątkami:
Wstęp otrzymuje brzmienie następujące:

"Taryfa Ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt obowiązuje przy przewozie przesyłek pośpiesznych i zwyczajnych w komunikacji miejscowej następujących kolei wąskotorowych, otwartych dla ruchu prawidłowego:

I. W obrębie Dyrekcji kolejowej Warszawskiej:

A) Koleje wąskotorowe państwowe: B) Koleje wąskotorowe prywatne:

1. Bialska podlaska, 1. Grójecka,

2. Gosławicka, 2. Jabłonna-Wawer-Karczew,

3. Kujawskie, 3. Kalisko-Turecka,

4. Mława-Przasnysz, 4. Łódzkie koleje elektryczne,

5. Nasielsk Lubicz, 5. Marecka,

6. Ostrołęcka, 6. Piotrkowsko-Sulejowska,

7. Rogów-Rawa-Biała, 7. Wilanowska.

8. Wieluńska.

II. W obrębie Dyrekcji kolejowej Radomskiej:

A) Koleje wąskotorowe państwowe:

1. Bełżec-Budy Dzierażeńskie,

2. Jędrzejów-Bogorja-Iwaniska-Staszów,

3. Łęczna-Bystrzyca,

4. Miechów-Działoszyce,

5. Uściług-Uhnów,

6. Wąwolnica-Opole-Rybaki,

7. Zwierzyniec-Biłgoraj.

III. W obrębie Dyrekcji kolejowej Wileńskiej:

A) Kolej wąskotorowa państwowa: Nowojelnia-Nowogródek Lubcza.

B) Koleje wąskotorowe prywatni, pozostające pod zarządem państwowym: Święciańskie.

IV. W obrąbie Dyrekcji kolejowej Lwowskiej: Koleje wąskotorowe prywatne, pozostające pod zarządem państwowym:

1. Lupków-Cisna,

2. Przeworsk-Dynów.

W Części I "Przepisy Przewozowe".

Art. 1. otrzymuje brzmienie następujące:

"Niniejsze Przepisy Przewozowe obowiązują na kolejach wąskotorowych wymienionych we Wstępie".

Art. 3 uzupełnia się Postanowieniem Wykonawczem:

"Brak odpowiedniego taboru uprawnia kolej do odmówienia przewozu".

W art. 45 Postanowienie Wykonawcze uzupełnia się ustępem:

"W razie braku wagonów krytych przewóz zwłok, za zgodą nadawcy oraz miejscowej władzy administracyjnej, może być dokonany w wagonie niekrytym".

Art. 53 uzupełnia się ustępem:

"Wykaz kolei wąskotorowych, dokonywujących przewozu w komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnemi winien być podany w taryfie".

Do art. 53 wprowadza się Postanowienie Wykonawcze:

"Czasowo przewóz towarów kolejami wąskotorowemi dokonywany jest tylko w komunikacji wewnętrznej każdej kolei". W art. 54 p. II-C) Postanowienia Wykonawcze uzupełnia się słowami:

"względnie odnośny zarząd kolejowy".

Art. 55 uzupełnia się Postanowieniem Wykonawczem:

"Na kolejach, nie włączonych do komunikacji bezpośredniej, mogą pozostać w użyciu listy przewozowe dawniejsze, odmienne od wzoru podanego w załączniku C".

W art. 56 ust. 2 uzupełnia się zdaniem:

"W komunikacji bezpośredniej z kolejami normalnotorowemi na ładunki wagonowe do 15,000 kgr. wagi sporządza się jeden list przewozowy".

W art. 72 ust. 1 zamienia się następującym:

"Przy przewozach w komunikacji bezpośredniej z kolejami nor-ma1riotorowerni nadawca przesyłki może na kolejach, wyszczególnionych w taryfie, obciążyć ją zaliczeniem do wysokości wartości przesyłki".

Do art. 72 dodaje się Postanowienie Wykonawcze:

"Czasowo, do chwili ustalenia komunikacji bezpośredniej pomiędzy normalno a wąskotorowemi kolejami, zaliczenia nie są dopuszczalne".

W art. 75 p. 1 zamienia się następującym:

"Termin dostawy przesyłki nie może przekraczać następujących norm maksymelnych:

1) na przyjęcie przesyłki do przewozu-2 doby,

2) na czynności zdawczo odbiorcze przy przejściu z kolei wąskotorowych na normalne i odwrotnie-2 doby;

3) na przewóz:

a) dla przesyłek pospiesznych - na każde rozpoczęte 100 kim.

odległości taryfowej-1 doba,

b) dla przesyłek zwyczajnych na każde rozpoczęte 50 kim. odległości taryfowej-1 doba.

Post. Wyk. Czasowo, na okres wojny, normy powyższe zmniejszają się do połowy, t. j. dla przesyłek pospiesznych - jedna doba na każde rozpoczęte 50 kim., a dla przesyłek zwyczajnych - jedna doba na każde rozpoczęte 25 kim.".

Art. 92 i 93 zawieszają się.

Art. 94 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. W razie przekroczenia terminu dostawy kolej winna jest uiścić odszkodowanie za udowodnioną stratę, do wysokości przewoźnego.

2. Jeżeli wskutek przekroczenia terminu dostawy szkoda nie powstała lub też nie została udowodnioną, kolej winna uiścić za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy 5% przewoźnego, nie wyżej jednak nad 50% sumy przewoźnego".

W ustąpię 3-m skreśla się zdanie drugie.

W części II "Postanowienia Taryfowe".

Punkt 2 zmienia się w sposób następujący:

"W zależności od wagi przesyłki w komunikacji miejscowej kolei wąskotorowych dzielą się na przesyłki drobne - o wadze mniej niż 2500 kgr., półwagonowe - o wadze 2500 kgr. i więcej, oraz całowagonowe-o wadze 5000 i więcej kilogramów".

W punktach 14, 15, 17, 18, 22 i 54-ym minimalna norma wagi-5000 kgr. zastępuje się normą 2500 kgr" a 10000 kgr.-5000 kgr.

W punkcie 21 ustęp a) zmieniu sit;, jak następuje:

"Przesyłki zawierające przedmioty dłuższe niż 4 mtr. lub też przedmioty, ważące w jedne; sztuce więcej niż 100 kgr.".

Tytuł rozdziału XIII zmienia sit w sposób następujący:

"XIII Przedmioty długości ponad 4m2.

Odpowiednio w pp. 55, 56 i 57 wskazaną długość "ponad 7 m.", zmienia się na "ponad 4 m.".

W punkcie 68 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"Przewoźne za towary, przewożone luzem, t. j. bez opakowania lub bez wskazania ilości sztuk i bez należytego cechowania i numerowania każdej sztuki, oblicza się przy wszelkiej wadze, najmniej za 5000 kgr., a przy przewozie w wagonach o mniejszej ładowności niż 5000 kgr. za całkowitą ładowność wagonu".

W punkcie 75 ustęp b) ma brzmieć jak następuje:

"b) Za ciecze (płyny): Za wagę rzeczywistą załadowanego towaru najmniej jednak za 5000 kgr. od wagonu według odpowiedniej dla załadowanego towaru taryfy. Przy przewozie w wagonach o mniejszej ładowności niż 5000 kgr. przewoźne oblicza się za ładowność wagonu".

W punkcie 76 wskazana norma 100.000 kgr. zmienia się na 50.000 kgr.

W "Wykazie opłat dodatkowych".

W punkcie 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i za zajęcie torów" wysokość opłat zmienia się w sposób następujący:

w ust.I -zakażdągodzinąpierwszejdoby6mk.
"""drugiej"""10"
"""Trzeciej i następnych15"
w ust. 1I - zakażdą godzinępierwszej doby10"
"""drugiej"""15"
"""Trzeciej i następnych20"

W części IIII Nomenklatura i klasyfikacja towarów.

W nomenklaturze i klasyfikacji tytuły rubryk, przeznaczonych do oznaczenia klas taryfowych, zamienia się poniższemi:

Klasa taryfy dla przesyłek
drobnychpółwagonowychwagonowych
wagę rzeczywista przesyłki.za wagę rzeczywistą nie mniej jednak niż
za 2500 kg5000 kg- wzgl. za ładowność wagonu.

W części IV "Schematy taryfowe i tablice opłat przewozowych".

Dział A otrzymuje redakcję następującą:

Schematy - opłat taryfowych.

Przewoźne la każde 100 kg. i każdy kilometr oblicza się wedle stawek następujących:

w klasieprzesyłekpospiesznychpo200fenigów
""""zwyczajnych klasy I i II.150"
""""zwyczajnych klasy III, IV i V.80"
""""zwyczajnych klasy VI i VII30"

Oprócz opłat powyższych pobiera się przy przewozie stalą opłatę stacyjną w wysokości 2 mk. od każdych 100 kg.

Dział B zmienia się w sposób następujący:

DZIAŁ B.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

Za odległość kilometrówOPŁATY W FENIGACH ZA 100 KILOGRAMÓW
Klasa przesyłek pośpiesznychKlasy przesyłek zwyczajnych
I IIIII IV VVI VII
1-10220017001000500
11240018501080530
12260020001160560
13280021501240590
14300023001320620
15320024501400650
16340026001480680
17360027501560710
18380029C01640740
19400030501720770
20420032001800800
21440033501880830
22460035001960860
23480036502040890
24500038002120920
25520039502200950
26540041002280980
275600425023601010
285800440024401040
296000455025201070
3062Ü0470026001100
316400485026801130
326600500027601160
336800515028401190
347000530029201220
357200545030001250
367400560030801280
377600575031601310
387800590032401340
398000605033201370
408200620034001400
418400635034801430
428600650035601460
438800665036401490
449000680037201520
459200695038001550
469400710038801580
479600725039601610
489800740040401640
4910000755041201670
5010200770042001700
5110400785042801730
5210600800043601760
5310800815044401790
5411000830045201820
5511200845046001850

DZAŁ B.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

Za odległość kilometrówOPŁATY W FENIGACH ZA 100 KILOGRAMÓW
Klasy przesyłek zwyczajnychKlasy przesyłek zwyczajnych
I III IIVI VII
1-10220017001000500
11240018501080530
12260020001160560
13280021501240590
14300023001320620
15320024501400650
16340026001480680
17360027501560710
18380029001640740
19400030501720770
20420032001800800
21440033501880830
22460035001960860
23480036502040890
24500038002120920
25520039502200950
26540041002280980
275600425023601010
285800440024401040
296000455025201070
306200470026001100
31C400485026801130
326600500027601160
336800515028401190
347000530029201220
357200545030001250
367400560030801280
377600575031601310
387800590032401340
398000605033201370
408200620034001400
418400635034801430
428600650035601460
438800665036401490
449000680037201520
459200695038001550
469400710038801580
479600725039601610
489800740040401640
4910C00755041201670
5010200770042001700
5110400785042801730
5210600800043601760
5310800815044401790
5411000830045201820
5511200845046001850
5611400860046801880
5711600875047601910
5811800880048401940
5912000905049201970
6012200920050002000
6112400935050802030
6212600950051602060
6312800965052402090
6412800980053202120
6513200995054002150
66134001010054802180
67136001025055602210
68138001040056402240
69140001055057202270
70142001070058002300
71144001085058802330
72146001100059602360
73148001115060402390
74150001130061202420
75152001145062002450
76154001160062802480
77156001175063602510
78158001190064402540
79160001205065202570
80162001220066002600
81164001235066802630
82166001250067602660
83168001265068402690
84170001280069202720
85172001285070002750
86174001310070802780
87176001325071602810
88178001340072402840
89180001355073202870
90182001370074002900
91184001385074802930
92186001400075602960
93188001415076402990
94190001430077203020
95192001445078003050
96194001460078803080
97186001476079603110
98188001490080403140
99200001505081203170
100202001520082003200

Z chwilą wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z d. 16 października 1920 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 1920 r. № 100, poz. 664.

1 Rozporządzenie:

- zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.52.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1921 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek (Dz.U.21.64.412) z dniem 1 sierpnia 1921 r. Zmiany częściowo nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

* Z dniem 1 października 1921 r. rozciąga się na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów z odstępstwami i wyjątkami przewidzianymi w § 1 rozporządzenia zmieniającego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz.U.21.78.537).

Z dniem 1 listopada 1921 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów rozciąga się, rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz.U.21.85.624) z odstępstwami i wyjątkami przewidzianymi w § 1 rozporządzenia zmieniającego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz.U.21.86.631).