Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.30.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 marca 1924 r.
o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza siej co następuje:
Na przewozy kolejami wąskotorowemu stosującemi taryfę towarową polskich kolei żelaznych, wyszczególnionemi w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 14. z 1923 r. № 137, poz. 1156), rozciąga siej rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 marca 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30. poz. 303) z następującemi odstępstwami i wyjątkami:

A. W części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Przepisy przewozowe", rozciągnięte; rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922! r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz.. U. R. P. z 1922 r. № 60, poz. 545), wprowadza się uzupełnienia następujące:

W art. 53 ust. 2 w postanowieniu wykonawcom (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1157) po słowach: "1) Łupków-Cisną i 2) Przeworsk-Dynów" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 14, poz. 142) dodaje się słowa: "i pozostających pod zarządem państwowym kole: wąskotorowych prywatnych Dyrekcji Wileńskiej, mianowicie: 1) Święciańskich, jak również państwowych kolei wąskotorowych Dyrekcji Radomskiej, mianowicie: 1) Jędrzejów-Bogorja-Iwaniska-Staszów i 2) Miechów-Działoszyce".

W art. 69 ust. 2 w Postanowieniu wykonawczem (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1157) po słowach "i Lwowskiej" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 14, poz. 142) dodaje się słowa: "oraz Wileńskiej i Radomskiej", w zależności od tego w końcu tegoż postanowienia wykonawczego, po słowach: "oraz 9) Łuppków-Cisna i 10) Przeworsk-Dynów" (Dz. U. R. P. z 1924 roku № 14, poz. 142) dodaje się słowa: "11) Świąciańskich, 12) Jądrzejów-Bogorja-Iwaniska-Staszów, 13) Miechów-Działoszyce".

B. W częściach II, III, IV i V taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134), rozciągniętych rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156), wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

1)
We "Wstąpię":

W okresie I w wykazie kolei wąskotorowych państwowych Dyrekcji Warszawskiej przy nazwach koki: 1) Bialska Podlaska, 2) Gosławicka i 6) Ostrołęckie skreśla się słowa podane w nawiasach: "(patrz punkt 101 Postan. taryf.)" oraz w tymże wykazie kolei prywatnych w poz. 7 "Sochaczew-Wyszogród- Piaski" numer p. 101 zmienia się na 99. W wykazie kolei wąskotorowych Dyrekcji Radomskiej w poz. 5) "Miechów-Działoszyce" i 7) "Wąwolnica-Opole- Rybaki" numer p. 101 zmienia się na 99. W wykazie zaś kolei wąskotorowych Dyrekcji Wileńskiej w poz. 1) "Liniewo-Prużany" i 2) "Nowojelnia- Nowogródek - Lubcza" numer p. 101. zmienia się na 99.

W okresie II "W komunikacji bezpośredniej i t. d." po słowach: "1) Łupków-Cisną i 2) Przeworsk-Dynów" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 14 poz. 142) dodaje się słowa: "i wąskotorowych kolei prywatnych, pozostających pod zarządem państwowym, okręgu Wileńskiego, mianowicie: 1) Święciańskich, jak również wąskotorowych kolei państwowych okręgu Radomskiego, mianowicie: 1) Jędrzejów - Bogorja - Iwaniska--Staszów i 2) Miechów-Działoszyce".

Zmiany "Wstępu", podane w rozporządzeniu;; dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 303) nie mają zastosowania na kolejach wąskotorowych.

2)
W części II "Postanowienia taryfowe i wykaz opłat dodatkowych":

W "Postanowieniach taryfowych":

Punkt 15, ustalony rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) pozostaje bez zmiany.

W punk. 16 w końcu wiersza trzeciego po słowie "wagonowej!" zamiast słów: "rubryka c)" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30 poz. 303) dodaje się słowa: "rubryka b)".

W punk. 18 ustęp c) (Dz. U. R. P. z 1924 r. Na 30 poz. 303) otrzymuje brzmienie następujące:

"c) przy przesyłkach wagonowych zbiorowych, taryfowanych według najwyższej klasy III-ej, przewoźne oblicza się zawsze, nawet w tych wypadkach, kiedy wagonu zażądano do swego wyłącznego użytku-za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak: za 3.000 kg. według klasy W, rubryka a), albo najmniej za 5.000 kg. według klasy III, rubryka b)".

W punk. 34 w wierszu szóstym słowa: "według klasy VII, rubryka c)" zmienia się na: "według klasy VII, rubryka b)".

W punk. 70 minimalna norma wagi 3.000 kg., ustalona rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156) pozostaje bez zmiany.

Rozdział XXVI "Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne", ustalony rozporządzeniem z dnia 26 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137 poz. 1156), otrzymuje po uwzględnieniu zmiany numeracji rozdziałów i punktów (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30 poz. 303) brzmienie następujące:

"Rozdział XXV. Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne.

99. Na niżej wymienionych linjach kolei wąskotorowych opłaty przewozowe, podane w części IV niniejszej taryfy, pobiera się z podwyższeniem:

o 50%:

I. W obrębie Dyrekcji kolejowej Radomskiej:

na linji Miechów-Działoszyce,

na linji Wąwolnica--Opole-Rybaki.

II. W obrębie Dyrekcji kolejowej Wileńskiej:

na linji Liniawo-Prużany,

na linji Nowojelnia-Nowogródek-Lubcza.

o 200%:

I. W obrębie Dyrekcji kolejowej Warszawskiej:

na linji Sochaczew-Wyszogród-Płaski".

Zmiany pp. 99 i 100 (nowych) podane w rozporządzeniu z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30 poz. 303) nie mają zastosowania na kolejach wąskotorowych.

W "Wykazie opłat dodatkowych":

W punk. 1 "Ceny druków urzędowych i t. d." w ust. e) w poz. 1) skreśla się słowa w nawiasach: "(poniżej 5.000 kg.)" i w poz. 2) skreśla się słowa w nawiasach: "(5.000 kg. i więcej)".

W punk. 5 "Opłaty za załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie" opłaty, podane w ust. a) za każde rozpoczęte 100 kg., zmienia się w sposób następujący:

"za załadowanie-5 jednostek taryfowych,

za wyładowanie-4 jednostki taryfowe,

za przeładowanie w drodze lub przy przejściu na kolej o innej szerokości toru-9 jednostek taryfowych,

nie mniej jednak, niż zwrot kasztów rzeczywistych".

W punk. 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i zajęcie torów" w ustępie pierwszym pozycja f) "dla wszystkich pozostałych przesyłek 6. godzin służbowych" ustalona rozporządzeniem z dnia 13 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z. 1922 r. № 78, poz. 719), pozostaje bez zmiany, mianowicie:

"f) dla wszystkich pozostałych przesyłek załadawanych do wagonów:

o ładowności 10.000 i więcej kilogramów-6 godzin służbowych,

o ładowności zaś poniżej 10.000 kilogramów- 3 godziny służbowe".

W punk. 10 "Opłaty za nowe nadanie przesyłki na żądanie odbiorcy" wysokość opłat, ustalona rozporządzeniem z dnia 23 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184) stosuje się w sposób następujący:

"za każde 100 kilogramów-3 jednostki taryfowe najmniej od wagonu:

a) o ładowności do 5.000 kg.-150 jednostek taryfowych,

b) o ładowności powyżej 5.000 kg.-300 jednostek taryfowych.

3)
W części III "Nomenklatura i klasyfikacją towarów":

W grupie 22 normy załadowania zwierząt do wagonu, podane w rubryce: "Przy załadowaniu do wagonu nie więcej jak sztuk", dla kolei wąskotorowych zmniejsza się do połowy, opłaty zaś za przewóz zwierząt temi kolejami stosuje się w wysokości, ustalonej dla kolei normalnotorowych.

W grupach: 1, 2, 3, 5, 22, 24, 29, 41, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 70, 74, 76 i 85 odsyłacze "**)" oraz uwagi: "**) Patrz cześć V "Taryfy wyjątkowe", ustalone rozporządzeniem z dnia 23 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184) nie mają zastosowania na kolejach wąskotorowych. '

4)
W części IV "Tablice opłat przewodowych" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 30, poz. 303).

Dział I "Opłaty za przewóz towarów" ustalony rozporządzeniem z dnia .28 Grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137 poz. 1156) otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.

5)
Część V "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R.. P. z 1924 r. № 18 poz. 184 i Mu 30, poz. 303) w myśl rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 137 poz. 1156) nie ma zastosowania na kolejach wąskotorowych..
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 1924 r.

ZAŁĄCZNIK 

CZĘŚĆ IV.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

1. Opłaty za przewód towarów*).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................