Rozciągnięcie na obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.547

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 1929 r.
w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 1926 r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 464) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą ustawy z dnia 23 lipca 1925 r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 464), rozciąga się na tych obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1927 r. a przed 1 sierpnia 1929 r. i posiadają inne warunki do otrzymania zasiłków, przewidziane w art. 1 powołanej ustawy.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.