Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej przepisu o opłacie stemplowej od wyciągów z ksiąg metrykalnych. - Dz.U.1923.44.302 - OpenLEX

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej przepisu o opłacie stemplowej od wyciągów z ksiąg metrykalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.302

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej przepisu o opłacie stemplowej od wyciągów z ksiąg metrykalnych.

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz. U. R. P. № 38 poz. 315) oraz art. 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296), zarządza się co następuje:
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trackiego i brasławskiego rozciąga się moc obowiązującą artykułu 3 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296).

Na skutek powyższego zarządzenia art. 6 dekretu Na 446 Prezesa Tymczasowej »Komisji Rządzącej z dnia 27 grudnia 1921 r. w przedmiocie podatku stemplowego (Dz. G. T. K. Rz. № 1 z 1922 r.), otrzymuje brzmienie następujące: "Pełne wyciągi z ksiąg metrykalnych podlegają opłacie stemplowej w wysokości 3.000 marek".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu.