Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.57.405

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1923 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy Obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Rozciąga się, na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski moc obowiązującą ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. r. 1922 № 2, poz. 6).
Z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązujące! dekret Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej Na 478 z dnia 30 stycznia 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia uprawnień m. Wilna w zakresie pobierania opłat i podatków (Dz. Urz. Tymcz. Kom. Rz. L. Śr. № 5/55).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tem, że daniny objęte wymienioną w § 1 ustawą mogą być pobrane za czas od 1 stycznia 1923 r.