Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. - Dz.U.1929.72.546 - OpenLEX

Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.546

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 1929 r.
o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 657) postanawia się co następuje:
Moc obowiązującą krajowej ustawy z dnia 12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordynacji wyborczej dla gmin (Dz. u. kr. Nr. 19) wraz z późniejszemi zmianami oraz krajowej ustawy z dnia 12 sierpnia 1866 r. o reprezentacji powiatowej i ordynacji wyborczej powiatowej (Dz. u. kr. Nr. 21) wraz ze zmianami późniejszemi rozciąga się na obszar Spisza i Orawy.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne, obowiązujące dotychczas na obszarze Spisza i Orawy w sprawach unormowanych ustawami, wymienionemi w § 1 niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.