Rozciągnięcie na Kolonię Adenu konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.64.432

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1939 r.
w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 15 (a) i (b) konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością, Królem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Brytyjskich Dominionów Zamorskich, Cesarzem Indyj, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 55, poz. 533), Ambasador Jego Brytyjskiej Mości w Warszawie notą z dnia 21 czerwca 1939 r. zawiadomił Rząd Polski o rozciągnięciu działania wymienionej konwencji na Kolonię Adenu oraz że władzą, do której winny być przesyłane w Kolonii Adenu wnioski o doręczenie lub przeprowadzenie dowodu, jest Sędzia Naczelny (the Chief Justice of Aden), i że językiem, w którym mają być sporządzane odnośne pisma i tłumaczenia, jest język angielski.