Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.30.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1925 r.

USTAWA
z dnia 3 marca 1925 r.
o rozciągnięciu na cześć górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Rozciąga się na część górnośląską województwa śląskiego moc obowiązująca;

1)
ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 32, poz. 195);
2)
ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 67, poz. 608):
3)
ustawy z dnia 12 lutego 1924 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 21, poz. 223).

Moc obowiązującą ustaw, wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy, rozciąga się poza osobami, przewidzianemi w tych ustawach, również na wszystkie osoby, posiadające prawo przynależności państwowej polskiej, które do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy miały prawo do zaopatrzenia w myśl art. 88 ustawy Rzeszy z dnia 12 maja 1920 r. o zaopatrzeniu (Dz. Ust. Rzeszy str. 989) przy uwzględnieniu rozporządzeń Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej odnośnie dopuszczenia na obszar plebiscytowy niemieckich ustaw wojskowych.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Spraw Wojskowych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Od tej daty tracą na górnośląskiej części województwa śląskiego moc obowiązującą odmienne przepisy prawne, dotyczące spraw, które są przedmiotem ustaw, wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy.