Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1921 r.
o rozciągnięciu mocy ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych użytków rolnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie urnowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych (Dz. Ust. № 28 poz. 165) rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Wszelkie rozporządzenia wydane na ziemiach, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzania, w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych, uchyla się.
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązują ą w dniu ogłoszenia.