Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.559

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku, o wykonaniu reformy rolnej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 16 poz. 93) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. R. P. № 70 poz. 462).
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc wszelkie obowiązujące na obszarach wymienionych w § 1, a sprzeczne z ustawą z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej przepisy i rozporządzenia; nie dotyczy to jednak ustaw z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej i o nadaniu ziemi żołnierzom wojska polskiego (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 4 poz. poz. 17 i 18).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z właściwymi ministrami.
§  4. Rozporządzenie] niniejsze; wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.