Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.

DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1947 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 79) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Moc obowiązującą ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 62, poz. 574) wraz z późniejszymi zmianami rozciąga się na cały obszar województwa śląskiego.

Upoważnia się Radę Ministrów do wydawania w drodze rozporządzenia przepisów przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem ustawy wodnej na obszar określony w art. 1.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Komunikacji, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.