Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 grudnia 1920 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (№ 61 poz. 363 Dz. Pr. P. P. z r. 1919) na obszarach okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.

Na podstawie art. 3 przepisów przejściowych ustawy o policji państwowej z dnia 24/7 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 61 poz. 363) oraz na skutek utworzenia władz administracyjnych II inst. na terenach ziem wschodnich b. zaboru rosyjskiego, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dn. 12 października 1920 r. (Dz. U. № 115 poz. 760} zarządzam co następuje:
Art.  1.

Na obszarach okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego wprowadza się organizacją policji państwowej, przepisaną ustawą z dnia 24 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 61 poz. 363).

Art.  2.

Organizacja policji na obszarach w art. 1 wyszczególnionych przeprowadzona będzie zgodnie z zasadami ustawy o policji państwowej, a w szczególności art. 5 tejże ustawy i przystosowana zostanie do administracyjnego podziału tego obszaru.

W związku z tym zostaje ustanowione 3 następujące Komendy Okręgowe: Wołyńska, Poleska i Nowogródzka.

Art.  3.

Techniczne wykonanie organizacji policji oraz niniejszego rozporządzenia porucza się Komendzie Głównej Policji Państwowej.

Art.  4.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.