Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustaw o Najwyższym Trybunale Administracyjnym na obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.505

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.

USTAWA
z dnia 28 maja 1924 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw o Najwyższym Trybunale Administracyjnym na obszar województwa śląskiego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Rozciąga się na obszar województwa śląskiego moc obowiązującą ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R. P. № 67 poz. 600) oraz ustawy z dnia 22 września 1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym (Dz. U. R. P. № 89 poz. 800).

Na Najwyższy Trybunał Administracyjny przechodzą kompetencje, przekazane rozporządzeniem Śląskiej Tymczasowej Rady Wojewódzkiej z dnia 18 lipca 1922 r. (Dz. U. Śląskich № 8 poz. 30) Senatowi Administracyjnemu sądu apelacyjnego województwa śląskiego.

Tryb postępowania w sprawach, wymienionych w art. 1 i 13 rozporządzenia Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 18 lipca 1922 r. (Dz. U. Śląskich № 8 poz. 30), z wyjątkiem spraw, które należały do kompetencji Trybunału Rzeszy do spraw finansowych, zachowuje się wedle dotychczas obowiązujących na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustaw pruskich.

Tryb postępowania w sprawach, przekazanych Trybunałowi Rzeszy do spraw finansowych ustawą z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. U. Rzeszy str. 959), w sprawach, rozpatrywanych przez Radą Wojewódzką, oraz w sprawach, nieobjętych właściwością istniejącego w województwie śląskiem sądownictwa administracyjnego, normują przepisy ustawy z dnia 3-go sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz. U. R. P. № 67 poz. 600), z wyłączeniem stosowania art. 35 tej ustawy.

Skargi w sprawach, które w myśl powołanego rozporządzenia Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 18 lipca 1922 r. należały do kompetencji Senatu Administracyjnego sądu apelacyjnego województwa śląskiego, wniesione do tego sądu po dniu wejścia w życie powołanego rozporządzenia Śląskiej Rady Wojewódzkiej, winny być odstąpione Najwyższemu Trybunałowi Administracyjnemu.

Za termin wniesienia tych skarg (art. 10 ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym) uważa się termin wniesienia ich do sądu apelacyjnego województwa śląskiego.

Skargi, wniesione w tymże okresie czasu bezpośrednio do, Najwyższego Trybunału Administracyjnego, uważa się za wniesione w czasie właściwym, jeżeli zostały wniesione w terminie dwumiesięcznym od dnia doręczenia zaskarżonego orzeczenia (art. 10 ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym).

Ustawa niniejsza wchodzi w życic z dniem ogłoszenia.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów.