§ 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.45.433

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1932 r.
§  2.
Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 19 czerwca 1931 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre osady (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 550).