§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.45.433

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1932 r.
§  1.
Moc obowiązującą rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 346) rozciąga się na m. st. Warszawę oraz na miejscowości, wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, należące do gmin wiejskich lub stanowiące samodzielne gminy wiejskie, a mające przez sposób zabudowania się oraz skupienia ludności wyraźny charakter gmin miejskich.