Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr 10 poz. 55) na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.12.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1924 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego (Dz. U. R. P. z. r. 1921 № 10 poz. 55) na województwa; nowogrodzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 10 poz. 55).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc wszystkie przepisy obowiązujące dotychczas na obszarze w § 1 wymienionym, a dotyczące sprawy unormowanej wspomnianem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r.