Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.567

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytu na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 16, poz. 93) - zarządza się co następuje:
§  1. 1 Ma województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
1) rozporządzenia z dnia 19 lipca 1916 r. o poborze opłat stemplowych, taryfy stemplowej, załączonej do tego rozporządzenia i rozporządzenia wykonawczego z dnia 24 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. dla Gen. Gub. Warsz. № 40, poz. 126, 127 i 128);
2) dekretu z dnia 17 lutego 1919 r. w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych (Dz. Pr. № 14, poz. 145);
3) artykułów 6-10 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (Dz. U. Rz. P. № 73, poz. 498);
4) ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń (Dz. U. Rz. P. № 75, poz. 509);
5) ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. Rz. P. № 83, poz. 553);
6) ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku (Dz. U. Rz. P. № 79, poz. 528).

Jednocześnie uchyla się rozporządzenia: komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 28 maja i 23 października 1919 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. № 5, p. 34 i № 26 p. 273) i komisarza naczelnego ziem Wołynia i frontu podolskiego z dnia 28 maja 1920 r. (Dz. U. Z. C. Z W. i Fr. P. № 13, p. 141) w przedmiocie opłaty stemplowej od podań i zaświadczeń urzędowych oraz rozporządzenie komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 25 lutego 1920 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr . 62, p. 433), dotyczące opłat skarbowych od umów ubezpieczeniowych i rozporządzenie komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 5 listopada 1919 r. w sprawie opłat skarbowych od umów, dotyczących sprzedaży lasów (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 30 poz. 322).

§  2. .Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu, co do p. 5 § 1 -w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą w miesiąc po ogłoszeniu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 1922 r. (Dz.U.22.21.171) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 1922 r.