Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.104.691

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 31 października 1920 r.
rozciągające moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry na b. dzielnicę pruską.

Na podstawie art. 6 ustawy z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) oraz na podstawie art. 22 ustawy w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry z d. 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust R. P. № 101, poz. 666) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
Art.  1.

Moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 104, poz. 690) w przedmiocie wykonania powołanej wyżej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i austriackiej rozciąga się na obszar b. dzielnicy pruskiej z uzupełnieniami względnie zmianami podanemi w art. 2 niniejszego rozporządzenia

Art.  2.
1) Przepis § 4 powyższego rozporządzenia Ministra Skarbu w ustąpie 1 i 3 uzupełnia się przez dodanie słów: a) na obszarze b. dzielnicy pruskiej Ministerstwo (Ministerstwa) byłej dzielnicy pruskiej
2) Przepis § 5 ustęp 3, uzupełnia się przez dodanie słów: a na obszarze byłej dzielnicy pruskiej: Urzędy Skarbowe podatków pośrednich i opłat skarbowych, a aż do czasu ich zaprowadzenia w Województwie Poznańskiem - Główne Urzędy Celne.
3) Przepis § 13 uzupełnia się słowami, a na obszarze byłej dzielnicy pruskiej Urząd Skarbowy podatków pośrednich i opłat skarbowych w Poznaniu, a aż do czasu zaprowadzenia go - Główny Urząd Celny w Poznaniu.
4) Przepis § 24 ustęp 2 uzupełnia się słowami: a na obszarze b. dzielnicy pruskiej Główny Urząd Celny w Poznaniu.
5) W przepisie par 30 skreśla się słowa: "zamiany grzywny na areszt (art. 13)".
6) Przepis § 31 uzupełnia się po słowach: "w Warszawie" słowami: a na obszarze byłej dzielnicy pruskiej: Urząd Skarbowy podatków pośrednich i opłat skarbowych w Poznaniu, a aż do czasu zaprowadzenia go - Główny Urząd Celny w Poznaniu.
7) Przepis § 32, ustęp 3, uzupełnia się słowami: a w byłej dzielnicy pruskiej: Kasy Skarbowe, a aż do czasu ich wprowadzenia: Urzędy Celne i Główne Urzędy Celne.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jednocześnie z ustawą z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 101 poz. 666) i z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 31 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 104 poz. 690), tj. dnia 15 listopada 1920.